Lele Blade - Ninja Gaiden (Album)
Lele Blade - Ninja Gaiden (Album)

Leggi il Testo Vincere Lele Blade. “Vincere” è una canzone di Lele Blade estratta dall’album “Ninja Gaiden” (2018). Vincere Lyrics

Testo Vincere Lele Blade

Yung Snapp made another hit

Nun me ne fott chiù e’ nient e nisciun fratè voglij vencere
A quand nun er nisciun sapev ca nun putev perdere
Nun so cagnat e’ na virgl, nun pozz cagnà p’ na femmn
Sacc che ancor anna nascr e’ povr Dij ca c’ fermn
Nun me ne fott chiù e’ nient e nisciun fratè voglij vencere
A quand nun er nisciun sapev ca nun putev perdere
Nun so cagnat e’ na virgl, nun pozz cagnà p’ na femmn
Sacc che ancor anna nascr e’ povr Dij ca c’ fermn

Chist m guardn stuort sapn che e’ mann a’ neuro
Miezz a’ sta vrang e’ magliari, sul nuje facimm o’ver
Chiur sta vocc ogni tant, frà saij fa sul a’ caper
T’sient tropp important, nun t’attiggià si nu scem
M’agg ’mbarat a dividr e’ nfam re frat, si e’ sgam quant risat
M’agg scetat ca cap e’ piglià tutt cos, c’amma piglià tutt cos
Aggia fa in mod ca sta buon a’ famiglia mij, primm ca c’ chiamm Dij
Tu te a nasconnr ma primm ca t trov ij, cririm nun t’ fa truvà

Chist so tutt quant buon a bla bla bla
So pistol a salv fann pa pa pa
Bell ammò tu saij parlà
Issa sapè pur fa

Nun me ne fott chiù e’ nient e nisciun fratè voglij vencere
A quand nun er nisciun sapev ca nun putev perdere
Nun so cagnat e’ na virgl, nun pozz cagnà p’ na femmn
Sacc che ancor anna nascr e’ povr Dij ca c’ fermn
Nun me ne fott chiù e’ nient e nisciun fratè voglij vencere
A quand nun er nisciun sapev ca nun putev perdere
Nun so cagnat e’ na virgl, nun pozz cagnà p’ na femmn
Sacc che ancor anna nascr e’ povr Dij ca c’ fermn

Nun teng genij e t’ sentì, si vuò può lascià nu comment
Sti tip nun e’ manc e’ vec, ammò m’aessa fa nu par e’ lent
Chiagnen si staij saglienn pcchè t’ vonn vre scennr
T’ fann e’ cunt nda sacc quann t’ vern spennr
Cu sti pann nguoll par nu zuzzus
Pur si t’ e’ catt nde negozij carastus
Gir ‘nsiem e’ pegg, ‘nsiem e’ cap fus
T stamm venenn a piglià, crirm nun t’ fa truvà

Chist so tutt quant buon a bla bla bla
So pistol a salv fann pa pa pa
Bell ammò tu saij parlà
Issa sapè pur fa

Nun me ne fott chiù e’ nient e nisciun fratè voglij vencere
A quand nun er nisciun sapev ca nun putev perdere
Nun so cagnat e’ na virgl, nun pozz cagnà p’ na femmn
Sacc che ancor anna nascr e’ povr Dij ca c’ fermn
Nun me ne fott chiù e’ nient e nisciun fratè voglij vencere
A quand nun er nisciun sapev ca nun putev perdere
Nun so cagnat e’ na virgl, nun pozz cagnà p’ na femmn
Sacc che ancor anna nascr e’ povr Dij ca c’ fermn

Lele Blade - Ninja Gaiden (Album)
Lele Blade – Ninja Gaiden (Album)

Testo Vincere Lele Blade