Rit. Nu nce nienti ca ne po fermare
La musica brucia intra lu core
Lu tiempu po puru passare
Ma ddhru spiritu intra de mie numore

Lu core me tice falla
Lu corpu me dice balla
La capu me dice dilla
La musica è cosa bella
Cu iddrha tuttu brilla
Puru lu tiempu della
Vita toa culla
Luce te nna stella
E allora moi tilla moi balla moi falla
Tutta la forza ca tieni intru talla
In modu sienti intra de tie ddhra uce
Ca te tice intra la vita nu tocca mai se molla

Rit. Nu nce nienti ca ne po fermare
La musica brucia intra lu core
Lu tiempu po puru passare
Ma ddhru spiritu intra de mie numore

A ddhu c’è indifferenza
La musica ci pensa
Te ne tira fore te ntra l’indifferenza
Pesca intra ddhe tie ddhra voglia te rivalsa
Fiumi te rime intra sta terra arsa
A ddu le speranze ormai sembranu finite
La musica è n’amicu ca te cura le ferite
È la porta de accessu su la verità
Ieni mo ‘nfacciate intra sta realtà
Se te zzicca se tacca se avvolge se stringe
Se ‘ncoddrha de subbrha se avvinghia
Te stringe la cinghia iddhra te lusinga
La vita te cangia e ci ole la cangia
Se me tocca allu core na botta me pija na cotta
Oimme comu scotta
E lu fuecu e la luce ca me tae la rotta
E nu viaggiu continuu ovunque me porta

Basta cu teminti e la faci
E tuttu te presci
Lu buenu tie idi
Basta cu te minti e la faci
E tuttu te priesci
Insieme agli amici
Ne sciamu moi

Era nu seme intra la terra
Nui l’imu chiantatu
De iddhra è bessutu,
E bé cresciutu
Tantu tiempu imu spettatu
E ci lu fuecu l’ha ntisu
Poi n’ha cumpagnatu,
E be cresciutu
Riesti sciamunne
Moi su stu stile
Ca ni libera percé
Face capire
Ca nu pozzu vivere
Senza cu fazzu
Quiddru ca addhru cridere

Pe quistu moi mpunnamu perché provamu
Piacere quannu ne mentimu cu lu facimu
Lu gustu ete tantu e lu sentimentu
Te ognunu de nui è lu condimentu
Ca sempre amu servitu
A ci n’à secutatu
Ca l’à preferitu perché è propriu sapuritu
Sciucannu amu ncignatu
E ancora osce ete nu sciocu
Fattu sempre cullu preciu clla gioia e culla capu